Gizlilik Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ – BAYER TÜRK KİMYA SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. (“BAYER”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenecektir:

Hukuki Sebep
İşleme Amacı
 • Meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İnternet sitemizdeki iletişim alanları aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi; ürün ve hizmetlerimize
  ilişkin bilgi ve destek verilmesi, soru, öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
 • İnternet sitemize erişim ve kullanımınız kapsamında sorun ve hataların tespiti ve önlenmesi,
 • Kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıkları ve etkileşimde bulundukları hakkında bilgi edinilmesi;
  bu sayede kullanıcı deneyiminin, site içeriğinin ve işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • İş süreçlerimizin incelenmesi, denetlenmesi ve raporlanması.
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim
  yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
  (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun
  talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Bilgilerinizin doğrulanması ve kayıt oluşturmanız durumunda hesabınıza giriş imkanı sağlanması,
 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile
  hukuki süreçlerin yürütülmesi..

Ticari elektronik ileti gönderimleri için ise, farklı bir yasal istisnadan yararlanılmayan durumlarda açık rıza vermiş olmanız aranmaktadır. Verileriniz, ticari elektronik ileti gönderimleri kapsamında sizi tanıtım, kampanya ve fırsatlarımız hakkında bilgilendirebilmek için işlenecektir. Bu tür iletişimler, hizmetlerimizle olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmamıza olanak tanımaktadır. Meslek bilginizi işlememize onay vermeniz halinde, size mesleğinize uygun çözümler sunabilmemiz için meslek bilgileriniz işlenmektedir. İnternet sitemizi ziyaret eden kişilerin ilgi alanlarını ve kullanım tercihlerini anlamak ve analiz etmek amacıyla çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezler hakkında bilgi için www.cropscience.bayer.com.tr bağlantısındaki Gizlilik Beyanı’nı inceleyebilirsiniz.

3. İşlenen Kişisel Veriler

Bu metinde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, işlem güvenliği, soru, öneri, talep ve şikayetleriniz ile hukuki işlem bilgileriniz işlenmektedir. Kayıt oluşturmanız durumunda ayrıca hesap bilgileriniz, ürün bilgileri, iletişim kanalı/abonelik tercihleri, dekar bilgileri ile; onayınız doğrultusunda meslek bilgileriniz işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi” başlığındaki amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında, yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır. Verileriniz, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizdeki veri giriş alanları aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenirken, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılmaktadır. Verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rızanız sorulmaktadır.

6. İlgili Kişilerin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi ilgili kişi olarak,

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verileriniz kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıdaki adresler üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz:

 • Yazılı Başvuru: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Cad. No: 53 34771 Ümraniye, İstanbul
 • E-Posta Adresi: kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com (eğer gönderim yaptığınız e-posta adresi Şirketimizin sisteminde kayıtlı değilse, başvurunuzun güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir)
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: bayerturk@hs01.kep.tr
The browser compatibility override message