Gizlilik Beyanı

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

https://www.cropscience.bayer.com.tr alan adlı internet Sitesi (“Site”) Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:53 Ümraniye, İstanbul adresinde faaliyette bulunan Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi (“Şirket” veya “Bayer”) tarafından işletilmektedir. Bayer, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Bayer, sizin kişisel verilerinizin işbu Site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

İşbu Gizlilik Politikamızda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak, Site’yi kullanımınızdan dolayı elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz. Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de kişisel verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Bayer tarafından görevlendirilen Portal Grup (“Ajans”) tarafından veri işleyen olarak tutulacaktır.

Kanun’un 7. maddesine uygun olarak; kişisel verilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu gerektirdiği sürece Ajans tarafından saklanacaktır.

"Kişisel Veri/ler" terimi, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Toplanan Kişisel Verileriniz, Kanun uyarınca veri sorumlusu olarak Bayer tarafından aşağıda belirlenen işleme amaçları ve Kanun’un 5. ve 6.maddesindeki hukuki sebepler dahilinde işlenecektir.

Hukuki Sebep
İşleme Amacı
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
  veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Sitemizin içeriğini geliştirmek,
 • Sizlere bilgi sunmak.
 • Açık rızaya bağlı olarak kişisel verilerin işlenmesi
 • Siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza
  göre düzenlemek,
 • Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen
  reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek.

Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden (işletim sistemi, mobil cihaz tipi, tarayıcı..vb) tamamen faydalanabiliriz.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan Kişisel Verileriniz, işbu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel Verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da Site yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek amaçlarıyla işlenmesi için Ajans ve Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilir. Bu Sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına açıklanabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Site’yi ziyaret etmeniz dolayısıyla Kişisel Verileriniz, Gizlilik Politikası’nın 1. maddesinde yer verilen amaçlar ile kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Sitemiz aracılığı ile elektronik ortamda toplanmaktadır.

4. Veri Sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan Kişisel Veri işleme faaliyetleri bakımından veri sahibi olarak,

 • Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sahipleri Kanun’un 11. maddesinde sıralan haklara yönelik taleplerini, kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Bayer’e iletebilecektir. Bayer, gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

5. Güvenlik Ve Gizlilik

Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan Kişisel Verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Bayer, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.

6. Çerez Ayarları

 

Çerezler nedir?

Bu Site’de “çerezler” kullanılmaktadır. Çerezler, tarayıcı vasıtasıyla terminal cihazınızın hafızasına yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcınızın Sitemizi bir sonraki ziyaretinizde (çerezin kullanım süresine bağlı olarak) bize yeniden iletebileceği belirli bilgileri (örneğin tercih ettiğiniz dil veya site ayarları) saklarlar.

Hangi çerezleri kullanıyoruz?

Çerezleri iki ana kategoriye ayırıyoruz: (1) Site’de bulunmadıklarında işlevselliğin azalacağı zorunlu çerezler ve (2) sitenin analizi, sitenin kişiselleştirilmesi ve pazarlama gibi amaçlarla kullanılan opsiyonel çerezler (analitik çerezler, hedefleme çerezleri ve işlevsellik çerezleri). Kullandığımız opsiyonel çerezlere ilişkin detaylı açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz.

Açık rızanıza dayalı olarak

Opsiyonel çerezleri önceden açık rızanızı aldıysak kullanıyoruz (General Data Protection Regulation Madde 6(1)(a) ve KVKK Madde 5(1)). Sitemizi ilk ziyaretinizde opsiyonel çerezlerin kullanıma ilişkin açık rızanızı isteyen bir uyarı mesajı çıkacaktır. Açık rızanızı vermeniz halinde, bilgisayarınıza bir çerez yerleştirilecek ve bu çerezin aktif olduğu süre boyunca uyarı mesajı bir daha gösterilmeyecektir. Çerezin kullanım süresinin sonunda veya doğrudan çerezi silmeniz halinde, uyarı mesajı Site’yi bir sonraki ziyaretinizde tekrar gösterilecek ve açık rızanız sorulacaktır.

Çerez ayarlarını nasıl engelleyebilirsiniz?

Elbette Sitemizi herhangi bir çerez olmadan da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz zaman tarayıcınızda, çerez kullanımını yapılandırabilir veya tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak bu durum, Site işlevlerin kısıtlanmasına veya Sitemizin kullanım kolaylığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Buradaki reddetme seçeneğini kullanarak, dilediğiniz zaman opsiyonel çerezleri reddedebilirsiniz. 

 

Google ile Site Analizi

Sitemizde Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google“) tarafından sağlanan web analiz hizmetini kullanıyoruz.

Google Site’yi kullanımınızı bizim adımıza analiz etmektedir. Bu amaçla Google, yukarıdaki tabloda detaylarına yer verilen çerezleri kullanmaktadır. Google’ın Site’yi kullanımınıza ilişkin olarak topladığı bilgiler (yönlendiren URL, ziyaret ettiğiniz diğer sayfalarımız, tarayıcınızın türü, dil ayarlarınız, işletim sisteminiz, ekran çözünürlüğünüz vb.) Google’ın ABD’de bulunan bir sunucusuna iletilecek ve burada saklanacak ve analiz edilecektir. İlgili sonuçlar anonim hale getirilmiş olarak bizimle paylaşılacaktır. Bu süreçte, kullanımınıza ilişkin veriler tam IP adresinizle eşleştirilmeyecektir. Sitemizde Google tarafından sağlanan ve Google’a her veri aktarımından sonra IP adresinizin son 8 bitini (IPv4 türü için) veya son 80 bitini (IPv6 türü için) silen IP adresi anonimleştirme özelliğini aktif hale getirdik. Ayrıca Google, ABD’de işlediği kişisel veriler bakımından yeterli kişisel veri koruma düzeyini sağladığını gösteren AB-ABD Gizlilik Kalkanı sertifikasına sahiptir.

Site analizi için verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman Google Tarayıcı Eklentisi’ni indirip yükleyerek veya rızalarınızı buradan yöneterek geri alabilirsiniz; bu durumda bir devre dışı bırakma çerezi yerleştirilecektir. Her iki seçenekte, yalnızca eklentiyi yüklediğiniz tarayıcıyı kullanmaya devam ettiğiniz ve devre dışı bırakma çerezini silmediğiniz sürece site analizinin uygulanması engellenecektir.

 

Google ile Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık

Sitemizde Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google“) tarafından sağlanan çevrimiçi davranışsal reklam hizmetini kullanıyoruz.

Google Site’yi kullanımınızı bizim adımıza analiz etmektedir. Bu amaçla Google, yukarıdaki tabloda detaylarına yer verilen çerezleri kullanmaktadır. Google’ın Site’yi kullanımınıza ilişkin olarak topladığı bilgiler (yönlendiren URL, ziyaret ettiğiniz diğer sayfalarımız, tarayıcınızın türü, dil ayarlarınız, işletim sisteminiz, ekran çözünürlüğünüz vb.) Google’ın ABD’de bulunan bir sunucusuna iletilecek ve burada saklanacak ve analiz edilecektir. İş ortağımız Google ile bu bilgileri, reklamlarımızı size ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek, aynı reklamın size gösterilme sayısını sınırlandırmak, promosyon kampanyalarımızın verimliliğini ölçmek ve bir reklamı görüntüledikten sonra ziyaretçilerin davranışlarını daha iyi anlamak amaçlarıyla kullanacağız. “Google Görüntülü Reklam Ağı”nın başka bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, Sitemizde toplanan bilgiler doğrultusunda ilgi alanlarınıza göre özelleştirilmiş pop-up’lar sunulabilecektir.

Google, ABD’de işlediği kişisel veriler bakımından yeterli kişisel veri koruma düzeyini sağladığını gösteren AB-ABD Gizlilik Kalkanı sertifikasına sahiptir.

Bilgilerinizin çevrimiçi davranışsal reklamcılık amaçlarıyla Google’a aktarılması için verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman rızalarınızı buradan yöneterek veya Google Tarayıcı Eklentisi’ni indirip yükleyerek veya geri alabilirsiniz; bu durumda bir devre dışı bırakma çerezi yerleştirilecektir. Her iki seçenekte, yalnızca eklentiyi yüklediğiniz tarayıcıyı kullanmaya devam ettiğiniz ve devre dışı bırakma çerezini silmediğiniz sürece site analizinin uygulanması engellenecektir.

Google, çevrimiçi davranışsal reklam hizmetleri için doğrudan Sitemizden topladığı kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur. Üçüncü taraflarca toplanan ve işlenen kişisel veriler üzerinde kontrolümüz olmadığından, kişisel verilerinizin hangi kapsam ve amaçlarla işleneceğine ilişkin bağlayıcı bilgiler sunmamız mümkün değildir. Bu sebeple, kişisel verilerinizin Google tarafından nasıl ve ne kadar süreyle işleneceği hakkında daha fazla bilgi almak için Google’ın kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgilerini ziyaret etmenizi rica ederiz. Bu gizlilik bildiriminin hazırlandığı sırada Google’a ilişkin bilgiler, Google Reklamcılık İçin Veri Koruma Yönergesi’nde yer almaktaydı.

 

Facebook ile Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık

Sitemizde Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA’i alt veri işleyen olarak kullanmaktadır) (“Facebook”) tarafından sağlanan çevrimiçi davranışsal reklam hizmetini kullanıyoruz.

Facebook Sitemizi kullanımınızı analiz edecektir. Bu amaçla yukarıdaki tabloda detaylarına yer verilen çerezleri kullanmaktayız. Facebook’un Site’yi kullanımınıza ilişkin olarak topladığı bilgiler Facebook’un ABD’de bulunan bir sunucusuna iletilecek ve burada saklanacak ve analiz edilecektir. Bu bilgiler yönlendiren URL, tarayıcınızın türü, dil ayarlarınız, işletim sisteminiz, ekran çözünürlüğünüz ve uygulanan pixel olaylarına bağlı diğer bilgileri (örneğin, “satın alma”: seçilen ögenin türü, kimliği ve numarası ile ödeme bilgileri ile para birimini işleyecektir, “arama”: Sitemizde bir ürün aradığınızda arama dizesini işler, “içeriği görüntüle”: içerik kimliği, ismi, türü, para birimi ve değerini işler). İş ortağımız Facebook ile bu bilgileri, reklamlarımızı size ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek, aynı reklamın size gösterilme sayısını sınırlandırmak, promosyon kampanyalarımızın verimliliğini ölçmek ve bir reklamı görüntüledikten sonra ziyaretçilerin davranışlarını daha iyi anlamak amaçlarıyla kullanacağız. Facebook zaman tünelinizi veya Facebook’un reklam ağında (“Hedef Kitle Ağı” olarak adlandırılmaktadır) yer alan başka bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, Sitemizde toplanan bilgiler doğrultusunda ilgi alanlarınıza göre özelleştirilmiş akışlar sunulabilecektir.

Facebook Inc. ABD’de işlediği kişisel veriler bakımından yeterli kişisel veri koruma düzeyini sağladığını gösteren AB-ABD Gizlilik Kalkanı sertifikasına sahiptir.

Bilgilerinizin çevrimiçi davranışsal reklamcılık amaçlarıyla Google’a aktarılması için verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman rızalarınızı buradan yöneterek geri alabilirsiniz; bu durumda bir devre dışı bırakma çerezi yerleştirilecektir. Bu yalnızca devre dışı bırakma çerezini silmediğiniz sürece Facebook’a bilgi aktarılmasını engelleyecektir.

Facebook, çevrimiçi davranışsal reklam hizmetleri için doğrudan Sitemizden topladığı kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur. Üçüncü taraflarca toplanan ve işlenen kişisel veriler üzerinde kontrolümüz olmadığından, kişisel verilerinizin hangi kapsam ve amaçlarla işleneceğine ilişkin bağlayıcı bilgiler sunmamız mümkün değildir. Bu sebeple, kişisel verilerinizin Facebook tarafından nasıl ve ne kadar süreyle işleneceği hakkında daha fazla bilgi almak için Facebook’un kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgilerini ziyaret etmenizi rica ederiz. Bu gizlilik bildiriminin hazırlandığı sırada Facebook’a ilişkin bilgiler, Gizlilik Politikası’nda yer almaktaydı.

 

Adobe Analytics ile Site Analizi

Açık rızanızı vermeniz halinde, Sitemizi kullanımınızı değerlendirmek, site aktivitelerine ilişkin raporlar oluşturmak ve Site ve internet kullanımına ilişkin ek hizmetler temin etmek amacıyla Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland (“Adobe”) tarafından sağlanan web analiz hizmetini kullanacağız. Bu amaçla burada detaylarına yer verilen çerezleri kullanmaktayız.

Adobe’nin Site’yi kullanımınıza ilişkin olarak topladığı bilgiler (yönlendiren URL, ziyaret ettiğiniz diğer sayfalarımız, tarayıcınızın türü, dil ayarlarınız, işletim sisteminiz, ekran çözünürlüğünüz vb.) Adobe’nin İrlanda’da bulunan bir sunucusuna iletilecek ve burada saklanacak ve analiz edilecektir. İlgili sonuçlar anonim hale getirilmiş olarak bizimle paylaşılacaktır. Bu süreçte, kullanımınıza ilişkin veriler tam IP adresinizle eşleştirilmeyecektir. Sitemizde Adobe tarafından sunulan ve yaklaşık coğrafi konumun belirlenmesinden önce IP adresinizin son sekizlisini sıfırlarla değiştiren ve ardından veri kümesini kaydetmeden önce IP adresinizi genel bir IP adresiyle değiştirmemizi sağlayan IP anonimleştirme özelliğini aktif hale getirdik. ABD'de bulunan Adobe Systems Inc., 345 Park Ave., San Jose, CA 95110 (“Adobe Inc”) tarafından verilerinize erişim hariç tutulamamaktadır. Avrupa Birliği (“AB”) veya Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışında, Avrupa ülkelerindekine kıyasla daha düşük bir veri koruma düzeyi söz konusu olabilecektir, aşağıdaki “AB/AEA dışında kişisel verilerin işlenmesi” bölümünü incelemenizi rica ederiz. Detaylı bilgi için http://www.adobe.com/de/privacy.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

Site analizi için verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html adresinde sunulan Tarayıcı Eklentisi’ni indirip yükleyerek veya rızalarınızı buradan yöneterek geri alabilirsiniz; bu durumda bir devre dışı bırakma çerezi yerleştirilecektir. Her iki seçenekte, yalnızca eklentiyi yüklediğiniz tarayıcıyı kullanmaya devam ettiğiniz ve devre dışı bırakma çerezini silmediğiniz sürece site analizinin uygulanması engellenecektir.

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Bayer’e ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 

8. Çocukların Erişimi Hakkında

Bu site 18 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 18 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.

 

Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

 

9. İrtibat

Herhangi bir sorun, soru veya fikriniz varsa, lütfen aşağıdaki kanallardan biri üzerinden bizimle iletişime geçiniz:

 

Veri Gizliliği Sorumlusu
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi No: 53 34771 Ümraniye İstanbul
kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com  

 

10. Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler

İşbu “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, gerektiğinde değiştirilebilecektir.

Çerez Adı Kullanım Süresi Amaç ve İçeriği
PHPSESSID 1 saat PHP oturum() yöntemi kullanılırken kurulması gereken PHP veri depolama tanıtıcısı
UniqueID 6 Ay Websitesini en uygun hale getirmek için yapilacak istatiksel analiz için bir ziyaretin süresi
boyunca anonim kimlik dogrulamasi. Hiçbir kisisel veri toplanmayacaktir.
WHGACE 1 Gün Dogru websitesi davranisi saglamak için dengeleyici çerez yükleme
WHGCOOKIECONSENT   6 Ay Istege bagli çerez kullanimi konusunda hatirla karari Istege bagli çerez kullanimini kabul
etme veya red etme kararinizi kaydetme. Bu çerez içinde hiçbir kisisel veri toplanmayacaktir.

The browser compatibility override message